Kotouč gearboxes racing transmissions
Kotouc gearboxes
Racing transmissions

OBCHODNÍ PODMÍNKY KAPS AUTOMATIC S.R.O.


I. PŘEVZETÍ DO OPRAVY – VOZIDLO

Po převzetí vozidla do opravy je provedena diagnostika převodovky, případná demontáž, rozložení převodovky, zjištění závady. Cena za zjištění závady je stanovena na 7 500,- Kč bez DPH, tj. 9 075,- Kč s DPH, což zahrnuje práce vykázané na zjištění závady. Následně je stanovena předběžná cena opravy, tj. cena za zhotovení díla, a termín dokončení.

Objednatel je ode dne převzetí zakázky vyrozuměn do 7 pracovních dnů předložením cenového rozpočtu a termínu dokončení opravy.

Cena opravy je stanovena rozpočtem, který nezaručuje úplnost, neboť nezahrnuje činnosti, které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy.

Objednatel bere na vědomí, že s vozidlem jsou prováděny zkušební jízdy (v případě nutnosti rozsáhlejšího charakteru) a v případě nízkého stavu paliva je doplněno potřebné množství pro zkušební jízdu.

Objednatel potvrzuje, že je vlastníkem předmětu opravy nebo je zmocněn smlouvu o dílo uzavřít. Smluvní strany souhlasí, že smluvní vztah, jakož i veškerá práva a povinnosti z něj plynoucí, se řídí Občanským zákoníkem. S tímto objednatel výslovně souhlasí.

Pokud není cenový rozpočet zakázky odsouhlasen ze strany objednatele do 5 pracovních dnů od předložení, je objednatel povinen vozidlo z autoopravny zhotovitele odvézt na vlastní náklady. V tomto případě zhotovitel upozorňuje, že převodovku nelze složit do původního stavu a tím zaručit její funkci jako byla před procesem zjišťování závady, tedy při převzetí vozidla do opravy. Toto platí i v případě, že bude zjištěna závada jiného komponentu nežli převodovky např. motoru. Zhotovitel nezaručuje jeho funkci, jako byla před procesem zjišťování závady, tedy při převzetí vozidla do opravy. Nebude-li vozidlo odvezeno do 5 pracovních dnů od výzvy, bude objednateli účtována částka 500,- Kč s DPH tj. 605,- Kč s DPH, za úschovu vozidla za každý započatý den.

Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů zhotovitelem - firmou KAPS AUTOMATIC s.r.o. za účelem nabízení produktů a služeb, zjišťování spokojenosti. Souhlas se zpracováním údajů a s využitím elektronického kontaktu objednatel poskytuje dobrovolně na dobu neurčitou a prohlašuje, že jsou tyto údaje pravdivé. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán.

Objednatel je povinen vyzvednout si vozidlo u zhotovitele nejpozději do 1 měsíce poté, kdy oprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Pakliže si objednatel v uvedené lhůtě vozidlo nevyzvedne, vzniká mu povinnost zaplatit zhotoviteli poplatek za uskladnění vozidla ve výši 500,- Kč bez DPH tj. 605,- Kč s DPH za každý započatý den. Nevyzvedne-li si objednatel vozidlo ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen jej vyzvednout, má zhotovitel právo vozidlo prodat. Zhotovitel objednateli oznámí, že nevyzvednuté vozidlo prodá, pokud si jej ve lhůtě 15 dnů od doručení oznámení nevyzvedne; toto oznámení zhotovitel zašle na jemu poslední známou adresu objednatele, nesdělí-li objednatel zhotoviteli písemně adresu novou. Zásilka se má za doručenou 10. den po jejím prokazatelném odeslání bez ohledu na to, zda adresát (objednatel) zásilku převzal či nikoli. Po prodeji nevyzvednutého vozidla vyplatí zhotovitel objednateli výtěžek z prodeje po odečtení ceny opravy, poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí objednatel uplatnit u zhotovitele.

 

II. PŘEVZETÍ DO OPRAVY – SAMOSTATNÁ PŘEVODOVKA

Po převzetí samostatné převodovky do opravy je provedeno rozložení převodovky, zjištění závady. Cena za zjištění závady je stanovena na 4 600,- Kč bez DPH tj. 5 566,- Kč s DPH, což zahrnuje práce vykázané na zjištění závady. Následně je stanovena předběžná cena opravy, tj. cena za zhotovení díla, a termín dokončení.

Objednatel bude vyrozuměn do 7 pracovních dnů předložením cenového rozpočtu a termínu dokončení opravy.

Cena opravy je stanovena rozpočtem, který nezaručuje úplnost, neboť nezahrnuje činnosti, které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy.

Objednatel potvrzuje, že je vlastníkem předmětu opravy nebo je zmocněn smlouvu o dílo uzavřít. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní vztah, jakož i veškerá práva a povinnosti z něj plynoucí, se řídí obchodním zákoníkem. S tímto objednatel výslovně souhlasí.

Pokud nebude cenový rozpočet zakázky odsouhlasen ze strany objednatele do 5 pracovních dnů od předložení, je objednatel povinen převodovku z autoopravny zhotovitele odvézt na vlastní náklady. V tomto případě zhotovitel upozorňuje, že převodovku nelze složit do původního stavu a tím zaručit její funkci jako byla před opravou. Nebude-li převodovka odvezena do 5 pracovních dnů od výzvy, bude objednateli účtována částka 90,- Kč bez DPH tj. 109,- Kč s DPH za skladovné převodovky za každý započatý den.

Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů zhotovitelem - firmou KAPS AUTOMATIC s.r.o. za účelem nabízení produktů a služeb, zjišťování spokojenosti. Souhlas se zpracováním údajů a s využitím elektronického kontaktu objednatel poskytuje dobrovolně na dobu neurčitou a prohlašuje, že jsou tyto údaje pravdivé. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán.

Objednatel je povinen vyzvednout si převodovku u zhotovitele nejpozději do 1 měsíce poté, kdy oprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Pakliže si objednatel v uvedené lhůtě převodovku nevyzvedne, vzniká mu povinnost zaplatit zhotoviteli poplatek za uskladnění převodovky ve výši 90,- Kč tj. 109,- Kč s DPH za každý započatý den. Nevyzvedne-li si objednatel převodovku ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen jej vyzvednout, má zhotovitel právo převodovku prodat.

Zhotovitel objednateli oznámí, že nevyzvednutou převodovku prodá, pokud si jej ve lhůtě 15 dnů od doručení oznámení nevyzvedne; toto oznámení zhotovitel zašle na jemu poslední známou adresu objednatele, nesdělí-li objednatel zhotoviteli písemně adresu novou. Zásilka se má za doručenou 10. den po jejím prokazatelném odeslání bez ohledu na to, zda adresát (objednatel) zásilku převzal či nikoli. Po prodeji nevyzvednuté převodovky vyplatí zhotovitel objednateli výtěžek z prodeje po odečtení ceny opravy, poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí objednatel uplatnit u zhotovitele

 

III. REKLAMACE - VOZIDLO

V případě reklamace zhotovitel převezme vozidlo k posouzení, zdali se jedná o opakovanou závadu. Reklamace je vyřízena v souladu se zákonem: do 30 dnů.

V případě zamítnuté reklamace se průběh zakázky řídí článkem „PŘEVZETÍ DO OPRAVY - VOZIDLO"

 

IV. REKLAMACE – SAMOSTATNÁ PŘEVODOVKA

V případě reklamace zhotovitel převezme převodovku k posouzení, zdali se jedná o opakovanou závadu. Reklamace je vyřízena v souladu se zákonem: do 30 dnů.

V případě zamítnuté reklamace se průběh zakázky řídí článkem „PŘEVZETÍ DO OPRAVY – SAMOSTATNÁ PŘEVODOVKA"

 

V. CENOVÝ ROZPOČET - TERMÍN / CENA

Předpokládaný termín dokončení opravy je stanoven k datu xxx, za předpokladu, že objednatel obratem potvrdí cenový rozpočet.

Zhotovitel upozorňuje, že o každý prodlený den pro odsouhlasení rozpočtu opravy je adekvátně prodloužen termín dokončení opravy.

Odsouhlasením cenového rozpočtu je považováno pouze jeho písemné potvrzení, případně úhrada zálohové faktury.

Objednavatel zakázky bere na vědomí, že částka za provedenou opravu bude uhrazena v plné výši při převzetí vozidla a to v hotovosti, kartou nebo bankovním převodem. V případě bankovního převodu je možné si vyzvednout vozidlo až po připsání částky na účet zhotovitele. Oprava je stanovena rozpočtem, který nezaručuje úplnost, neboť nezahrnuje činnosti, které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy.

 

VI. DODÁNÍ VLASTNÍHO MATERIÁLU / PŘEVODOVKY

Převodovky nebo jiný materiál dodaný objednatelem nebude pro opravu či výměnu olejové náplně akceptován. Zhotovitel používá výhradně vlastní materiál / náhradní díly. Pokud dojde k výjimce a materiál dodaný objednatelem bude pro zakázku použit, zhotovitel neposkytuje záruku.

Pokud si objednatel dodá VLASTNÍ MATERIÁL (Popis materiálu:xxx)  je zhotovitelem řádně poučen a upozorněn ve smyslu ust. par. 2594 zák. č. 89/2012 Sb. na nevhodnou povahu věci / příkazu- dodaného materiálu.

 

VII. NEODSOUHLASENÝ ROZPOČET - VOZIDLO

Pokud objednatel neodsouhlasí cenový rozpočet opravy, převezme si vozidlo s demontovanou a rozloženou automatickou převodovkou v nepojízdném stavu a zaplatí doposud provedené práce (v souladu se Zakázkovým listem). Veškeré komponenty jsou objednateli předány, které si řádně zkontroluje a potvrdí jejich úplnost.

 

VIII. NEODSOUHLASENÝ ROZPOČET – SAMOSTATNÁ PŘEVODOVKA

Pokud objednatel neodsouhlasí cenový rozpočet opravy, převezme si samostatnou převodovku v neopraveném stavu a zaplatí doposud provedené práce (v souladu se Zakázkovým listem). Veškeré komponenty jsou objednateli předány, které si řádně zkontroluje a potvrdí jejich úplnost.

 

IX. MECHATRONIKA / HYDRAULICKÝ ROZVADĚČ

Ponechání původní mechatroniky
Pokud je mechatronika (hydraulický rozvaděč) ponechán v převodovce původní, a je během dalšího provozu zjištěna nesprávná funkce automatické převodovky, je nutné provést dodatečnou výměnu hydraulického rozvaděče za nový díl. Na bezporuchovou funkci původního hydraulického rozvaděče neposkytuje zhotovitel záruku.

Výměna mechatroniky
Pokud je při opravě samostatné převodovky vyměněna mechatronika (hydraulický rozvaděč) za novou, je objednatel povinen provést přihlášení SW k vozidlu, rovněž je povinen provést základní nastavení pomocí diagnostického rozmezí. Nebude-li provedeno, hrozí poškození převodovky. Toto vyrozumění bere objednatel na vědomí a při převzetí zakázky potvrdí, že tak bude učiněno.

X. ZÁRUKA

Záruka se vztahuje na práce při dodržení bezplatné garanční kontroly / dodržení pokynů pro správnou montáž a zprovoznění převodovky. Garanční kontrola musí být provedena nejpozději po ujetí 1000km nebo do 2 měsíců od převzetí vozidla. Při nedodržení této podmínky nebude záruka uznána. Garanční kontrola je bezplatná v případě, že je objednatelem sjednána s předstihem. Neohlášená garanční kontrola bude zpoplatněna hodinovou sazbou 892,22Kč / hod bez DPH, tj. 1079,59Kč s DPH.

Záruka na provedenou práci se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

 

XI. POKYNY PRO ZPROVOZNĚNÍ AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY PO OPRAVĚ

Samostatná převodovka po opravě je dodána v suchém stavu, bez olejové náplně automatické převodovky. Tuto náplň dodá zákazník vlastní (nutno použít olej předepsaný výrobcem převodovky). Před nalitím olejové náplně nutno provést vyčištění chladiče oleje a hydraulického vedení dodaným čističem TRANS FLUSH. Zákazník provede montáž a zprovoznění převodovky. Za práce spojené s montáží a zprovoznění převodovky jakož i za případné poškození převodovky způsobené neodbornou montáží nenese zhotovitel odpovědnost. Objednatel je při převzetí převodovky upozorněn zhotovitelem na možnost poškození převodovky v důsledku výše uvedeného, nesprávného postupu. Z tohoto důvodu neposkytuje zhotovitel záruku na práce spojené s montáží převodovky. Toto poučení bere objednatel na vědomí.

Objednatel je při převzetí upozorněn, že pokud je hydraulický rozvaděč ponechán v převodovce původní, byla a bude-li během dalšího provozu zjištěna nesprávná funkce automatické převodovky, je nutné provést dodatečnou výměnu hydraulického rozvaděče za nový díl. Na bezporuchovou funkci původního hydraulického rozvaděče neposkytuje zhotovitel záruku.

Záruka na provedenou práci se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Objednatel je povinen věnovat pozornost POKYNŮM PRO SPRÁVNOU MONTÁŽ.

 

XII. POKYNY PRO ZPROVOZNĚNÍ AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY DSG PO OPRAVĚ

Před zprovozněním převodovky typu DSG, která byla opravena a dodána zhotovitelem objednateli jako samostatná převodovka, je objednatel po její montáži do vozidla povinen provést základní nastavení a adaptace + adaptační jízdu pro naučení spojek. V případě neprovedení těchto operací zhotovitel nezaručuje správnou funkci převodovky.

 

XIII. ÚHRADA KUPNÍ CENY

Všechny náhradní díly, výměnné díly a příslušenství použité při provádění Zakázky zůstávají ve vlastnictví KAPS AUTOMATIC s.r.o. (dále jen „Zhotovitel") až do okamžiku úplného zaplacení ceny Zakázky vyúčtovanou příslušným daňovým dokladem.

Pokud nedojde k úplnému zaplacení kupní ceny, je zhotovitel oprávněn požadovat jejich vydání a v případě, že vydání nebude možné nebo bude neúspěšné, je oprávněn požadovat zaplacení částky odpovídající jejich tržní hodnotě.

Podpisem zakázkového listu Zákazník (objednatel) souhlasí, že v souvislosti s výše uvedeným, je Zhotovitel oprávněn zadržet vydání vozidla až do úplného zaplacení objednaných a skutečně provedených prací (předem odsouhlasený rozsah oprav).